O nás

O společnosti

Společnost PV Design and Build s.r.o. je mladá dynamicky se rozvíjející společnost, která patří do Skupiny ČEZ. Zabýváme se komplexní realizací stavby fotovoltaických elektráren. Při realizaci fotovoltaických řešení si vždy zakládáme na perfektní produktové i procesní bázi, což je pro nás jediný klíč k tomu, abychom odvedli skvělou práci. Máme před sebou obrovský rozvoj a naší ambicí je realizovat celou řadu projektů a zvětšovat svůj podíl na trhu realizace fotovoltaických řešení.

Naše vize

Naše vize

Naším cílem je být profesionálním dodavatelem komplexních řešení fotovoltaických elektráren na českém trhu. Nevyhýbáme se obtížným úkolům, které nám pomáhají zvyšovat úroveň našich činností. Podporujeme změny, které vnímáme jako příležitosti ke zlepšování a zvyšování úrovně našich dodávek a služeb. Neustálým zlepšováním našeho systému můžeme realizovat ekologicky udržitelné projekty s maximalizací ochrany životního prostředí při výrobě čisté energie z obnovitelných zdrojů.

Politika ISŘ

Politika ISŘ

Společnost vybudovala systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí a řízení bezpečnosti práce vsouladu spožadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001 aISO 45001.

Pro naplňování podnikatelského záměru vedení společnosti definuje základní body Politiky integrovaného manažérského systému:

 1. Kvalita a komplexnost řešení projektů fotovoltaických elektráren při dodržení všech legislativních, normativních a interních předpisů a požadavků zákazníka svyužitím znalostí a zkušeností smaximálníúrovní technické bezpečnosti, ochrany životního prostředí a bezpečností práce. (kvalita činnostía bezpečnost).
 2. Průběžně sledovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků a ostatních zainteresovaných stran scílem dosáhnout jejich plné spokojenosti.(spokojenost zákazníků).
 3. Soustavně sledovat a hodnotit kvalitu dodávek poskytovatelů dodáveka služeb. Při výběru dodavatelů hodnotit technickou bezpečnost nakupovaných produktů saspektem na ochranu životního prostředí. (kvalita dodavatelů).
 4. Motivovat své zaměstnance kprohlubování svých vědomostí a znalostí. Zajišťovat pravidelná školení voblasti technické bezpečnosti. Trvale věnovat pozornost úrovně pracovního prostředí a kultury bezpečnosti. (kompetence zaměstnanců).
 5. Pravidelným přezkoumání a hodnocením integrovaného systému řízení zvyšovat úroveň kvality činností, technické bezpečnosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. (neustálé zlepšování).
   

Politika ISŘ (pdf)

Protikorupční politika

Protikorupční politika

Uplatnění protikorupčních norem a cíl této politiky

Společnost PV Design and Build s.r.o. je zaměřena na inženýrské a projekční činnosti fotovoltaických elektráren (FVE) a svým rozsahem plní funkci generálního dodavatele FVE. Kvalita projektů FVE je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a právními předpisy. Společnost plní všechny zákonné požadavky týkající se boje proti úplatkářství a korupci.

Zaměstnanci Společnosti se řídí politikou naprostého odmítání (nulové tolerance) jakékoliv formy uplácení a korupce jak ve veřejném sektoru, tak i v sektoru soukromém.

Při obchodním a osobním styku jsou zavázáni jednat profesionálně, spravedlivě a čestně. Normy společnosti PV Design and Build s.r.o. proti korupci kategoricky zakazují:

 1. nabízet úplatky veřejným činitelům či soukromým osobám nebo je od nich přijímat,
 2. nabízet platby za rychlé vyřízení, aby byly zahájeny nebo urychleny činnosti, procesy či formality, nebo tyto platby přijímat,
 3. nabízet dary a pozornosti veřejným činitelům či jakékoliv třetí straně nebo tyto dary a pozornosti, které porušují ustanovení této politiky, přijímat,
 4. jménem Společnosti poskytovat příspěvky na politické účely,
 5. získat zvýhodňující zacházení použitím sponzorství nebo dárcovství jako prostředku, jak toho dosáhnout,
 6. využívat obchodní styky a kontakty Společnosti ve svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany,
 7. navazovat obchodní styk se třetími stranami, aniž by byla dodržena minimální povinnost náležité opatrnosti při seznamování se s nimi.

Působnost

Tato protikorupční politika je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti, obchodní zástupce, zmocněnce, poradce a externí dodavatele, kteří jednají jménem nebo v zájmu společnosti PV Design and Build s.r.o.

Tato politika vyjadřuje postoj Společnosti ke korupci, podvodným nebo nátlakovým praktikám při výkonu obchodní činnosti. Tyto praktiky mohou zahrnovat úplatkářství s cílem ovlivnit přidělení zakázky, krádež nebo zneužití veřejného majetku, falšování účetnictví k zastření převodu veřejných prostředků na soukromé účty, zneužití důvěrnosti nebo zpřístupnění utajených informací s cílem pomoc přátelům nebo příbuzným.

Ochrana oznamovatelů

Zaměstnanci mohou hlásit možné korupční nebo podvodné jednání nebo jinou hrubou nedbalost v co nejranější fázi beze strachu z odvety. Vedení Společnosti zaručuje, že oznamovatelům, kteří v dobré víře oznámí podezření na protiprávní jednání, nevznikne z oznámení žádná újma nebo postih a oznamovatelům dostává ujištění, že jejich podnětům bude věnována náležitá pozornost a že budou řádně vyšetřeny.

Zaměstnanci se musí zdržet zneužívání oznamovacího postupu a tím úmyslného poškozování jiných osob. Obvinění vyslovena s nekalým nebo nactiutrhačným úmyslem budou potrestána.

Základní práva osoby, jíž se oznámení týká

Osoba, proti níž oznámení směřuje, má zejména právo:

 1. seznámit se s předmětem oznámení a skutečnostmi, které jsou jí vytýkány; je-li to s ohledem na ev. šetření vhodné, bude obeznámen až po ukončení šetření, ev. až podle právní normy upravující postup orgánů činných v trestním řízení, ev. správním orgánem v řízení správním,
 2. podat k nim své stanovisko,
 3. uvést skutečnosti a důkazy ve svůj prospěch,
 4. žádat opravu nebo odstranění nesprávných a nepravdivých údajů,
 5. být informována, kdo vede vyšetřování a vznést eventuální námitky podjatosti

Této osobě se však nesdělují identifikační údaje oznamovatele, ledaže by ten sdělil, že na jejich utajení netrvá, nebrání-li však v jejich sdělení právní předpis nebo zájem na řádném průběhu šetření.

Prevence, monitoring

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za prevenci rizik nebo škod, které mohou vyplývat z nedodržení shody s platnými právními předpisy, nařízeními a vnitřními pravidly spadajícími do působnosti přidělené této funkci.

Vedení Společnosti každoročně posuzuje prevenci rizik.

Protikorupční politika (pdf)

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je v naší společnosti organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi ze Skupiny ČEZ případně jinými subjekty mimo Skupinu ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Některé naše produkty nebo služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo Skupinu ČEZ, jako jsou obchodní zástupci a dodavatelé. Nebo jsou na vaši žádost doprovázeny produktem nebo službou jiné spolupracující společnosti, jako například smlouvou o spotřebitelském úvěru. Ve všech takových případech dochází ke sdílení, respektive zpracování vašich osobních údajů na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

Kvalita a bezpečnost

Kvalita a bezpečnost

Společnost na svých projektech uplatňuje vysokou úroveň kvality, respektuje všechny technické a bezpečnostní požadavky realizovaných zařízení, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí u všech účastníků projektu.

Úroveň systému řízení kvality a bezpečnosti je pravidelně prověřovaná mezinárodně uznávanou notifikovanou osobou United Registrar of Systems Czech s.r.o., a potvrzenou vydaných certifikátů systému řízení:

Společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a že s účinností od 30.12.2022 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Osvědčení EKO-COM (pdf)

Společnost pro své realizační činnosti výstavby fotovoltaických elektráren vlastní dle zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení v rozsahu montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení.

Oprávnění Společnosti (pdf)